Posts

L-Alfabett tal-Kristjan

Image
A fda b’qalbek kollha fi Kristu Ġesù, is-Salvatur umiljat u Sid irxoxtat tiegħek. B luha tkun għalik jekk tirbaħ id-dinja kollha biex imbagħad titlef ruħek. Ċ arrat kull skuża biex tipprova tingħoġob mad-dinja, u qatta’ kull rabta mad-dnub. D ejjem u f’kull post fittex għoġob lill-Feddej, li xtrak għas-saltna eterna tiegħu. E mmen l-evanġelju u pritkah lilek innifsek kuljum, u fittex għix l-implikazzjonijiet tiegħu. F arraġ lil ħutek bl-istess vanġelu, u xandru lill-mitlufa f’kull okkażżjoni offruta lilek. Ġ arrab kull faraġ fil-fidi: immira li tkun hieni u feliċi f’Alla Trinità, li jħobbok mill-eternità. G awdi l-grazzja meraviljuża li rċevejt fi Kristu: għixha u sarrafha f’opri tajba f’kull opportunità. Għ asses u itlob, kuljum u bla eċċezzjoni, bħalma tieħu n-nifs il-ħin kollu. H ieni tkun meta tibqa’ f’Ġesù, tiddependi fuqu, qrib tiegħu, f’komunjoni ħelwa. Ħ awwel lil ruħek u moħħok fil-Bibbja Mqaddsa, biex tipproduċi l-frott tal-indiema. I mla lil qalbek bil-wegħdi kbar u prezzjuż

Il-Maħfra tad-Dnubiet

Image
Niddedika din il-kitba lill-ħbiebi Kattoliċi Ħabib, ħsibt biex niktiblek fuq suġġett li jolqotna t-tnejn: il-maħfra tad-dnubiet. Hemm diversi differenzi bejn ir-reliġjon Kattolika u l-fidi evanġelika, imma fuq dan naqblu – aħna lkoll midinbin. Jiena u inti ksirna l-liġi qaddisa t’Alla u ħaqqna l-kastig tiegħu. Għalhekk it-tnejn li aħna neħtieġu l-maħfra biex niksbu l-paċi f’ruħna matul ħajjitna u fuq is-sodda tal-mewt tagħna. Bħala Kattoliku inti tfittex il-maħfra permezz tas-sagrament tal-qrar. Minn ċkunitek inti tgħallimt li l-Mulej ta s-setgħa lis-saċerdot jaħfer d-dnubiet, u li int obbligat tistqarrhom miegħu, u tagħmel penitenza bi tpattija għal dnubietek. 1  Nistiednek tqabbel dan it-tagħlim mal-Iskrittura, il-Kelma t’Alla. Ma’ min għandna nistqarru dnubietna? Ġesù għallimna: ‘Mela itolbu hekk: “Missierna, li inti fis-smewwiet...”’ 2   Ġesù jridna nindirizzaw it-talb tagħna lil Alla l-Missier. Fost ħwejjeġ oħra qalilna nitolbuh, ‘Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati g

L-Imħabba Manifestata

Image
L-imħabba! Xi tkun, o xi tkun l-imħabba? Jew f’xiex jew f’min qatt tista’ ssib il-ġabra?    Bdejt nifhimha u għaraftha    Meta s-Sid sar bniedem bħalna, Magħluq f’post wieħed, mingħajr ġieħ jew grad, Joffri ’ll-bniedem maħfra qabel ma jkun tard.    Iddiet l-imħabba: mastrudaxxa Lhudi    Stinka fl-antik, mal-Galilija muri, Muri ma’ pubblikan u ftit sajjieda, Lest sabiex kontra d-dnub jidħol fi ġlieda.    L-imħabba mill-eternità xegħlet fiż-żmien; Bdiet bħall-ħmira f’għaġna, xterdet ma’ kullimkien.    L-imħabba hija ’nkurunata fuq salib Ħalli magħha nkun magħqud, magħha nsir ħabib.    L-imħabba niżet baxx fejn nista’ naraha jien;    Mattret idejha lejja, il-mifluġ w għajjien. L-imħabba issa tgħammar fija, ’l ruħi ngħatat, Għaliex mat-tielet jum għelbet, iva rxoxtat.    Alla hu mħabba, għax huwa biss kwalifikat    Biex jilħaq lili, vili, maħmuġ, ħati, ingrat. Miktuba minn Paul Mizzi.

O Ġesù tiegħi, kemm int kontradett!

Image
O Ġesù tiegħi, kemm int kontradett! Xi enimma fik! Kont tgħejja u torqod fid-dgħajsa, jew tieqaf tistrieħ mal-ħorża tal-bir, u frattant toffri l-irpoż lil ruħna. Għajruk illeġittmu, u frattant taqlagħna l-jedd biex nissejħu wlied adottivi tal-Missier etern. Ittimbrawk bħala xitan, u frattant keċċejt id-demonji u ħlistna mid-dominju tad-dlam. Int is-Sultan fuq kull sultan ieħor, u frattant tħallas it-taxxa. Mibjugħ għal tliet munita fiddiena, u frattant tajt ħajtek stess bħala riskatt għal bosta nies. Ma ridtx taqleb il-ġebel f’ħobż biex tissodisfa l-ġuħ estrem tiegħek, u frattant tajt ġismek stess bħala ħobż veru. Qabdek l-għatx u frattant int l-ilma tal-ħajja. Bkejt mal-qabar ta’ Lazzru sabiex timsaħ id-dmugħ tagħna. Kont miġjub bħala ħaruf għall-qatla, u frattant int ir-Ragħaj it-tajjeb. Mitt, u b’mewtek qridt is-setgħa tal-mewt. Mitt mewta ta’ midneb u frattant ġejt biex issalvana, midinbin miżerabbli. X’paradigma ta’ mħabba! X’mudell ta’ tjieba! X’fonti ta’ ispirazzjoni għalina! (A

Biċċa injama

Image
Kulħadd sema’ bl-istorja ta’ Pinokkju u bejn wieħed u ieħor jaf fiex tikkonsisti. Però ftit nies jafu li l-ewwel vers li bih jiftaħ ir-rumanz huwa wieħed mill-aktar l-ewwel vrus impressjonanti fil-letteratura ta’ kull żmien. Carlo Collodi, l-awtur, jikteb hekk: “Darba waħda kien hemm… ‘Sultan!’ Se jgħidu mill-ewwel il-qarrejja ċkejkna tiegħi. Le tfal, għandkom żball. Darba waħda kien hemm… biċċa injama!” Xi ftuħ brillanti! Darba waħda kien hemm biċċa injama, biċċa għuda. L-istess kliem huwa wkoll ftuħ adatt ħafna għall-bidu tal-istorja dwar Ġesù Kristu, il-vanġelu. Darba waħda kien hemm biċċa injama... Fuqha, skont il-pjan determinat u t-tagħrif minn qabel t’Alla, safa mdendel Sultan, Ġesù n-Nazzarenu, Sultan tal-Lhud, is-Sultan tas-slaten. Dawk li rawh iċċikawh, żebilħuh, għajruh; “Salva lilek innifsek, Jekk int Bin Alla, inżel mis-salib.” Iżda hu, volontarjament, umilja lilu nnifsu u sar ubbidjenti sal-mewt, imqar mewta fuq salib. Kien innoċenti, ġust u bla ebda dnub. Madankollu għan

Ma nemminx li ġejna għalxejn

Image
Għall-ateist m’hemm ebda skop dejjiem. Dan l-univers vast ġie mix-xejn u jeżisti għal xejn. Il-bniedem jeżisti għal xejn. Ħajjet il-bniedem hi dawra tond u ma twassal imkien. L-ateist ma jistax jemmen li jeżisti skop għaliex diġa ddeċieda li m’hemmx Alla personali, u allura m’hemmx ħsieb u intenzjoni, m’hemm xejn għajr il-materja u forzi impersonali. Il-forza tal-gravità u l-elettriku ma jaħsbux, il-ġebel u l-ħadid ma jippjanaw xejn. Madankollu, b’xi mod jew ieħor, hawn hu, il-bniedem, konxju tiegħu nnifsu, ħassieb, jippjana, u għandu fih aspirazzjonijiet li jkun ferħan, li jkun maħbub, li jgħix bla tmiem. Imma jidher, jekk l-ateist hu korrett, li l-pjanijiet u x-xewqat kollha tal-bniedem jindifnu miegħu. Il-mewt teqred kull skop dejjiem. Din hi l-perspettiva pessimista u ddisprata tal-ateiżmu. Fuq il-banda l-oħra, il-Kristjaniżmu jagħti tama… anke quddiem il-qabar. Qrajna u emminna r-rakkont ta’ Ġesù ta’ Nażaret, kif għix u miet u kien midfun … u li fit-tielet jum qam minn bejn l-imwi

Li mmut qliegħ

Image
Għalina l-Insara l-mewt mhix traċedja inevitabbli. Tassew, il-mewt daħlet minħabba d-dnub, imma s-Salvatur tagħna rebaħ fuqha. Il-mewt mhix it-tmiem, imma bieb miftuħ għal ħajja ġdida fil-preżenza tal-Maħbub tagħna. Qalbna tixxennaq biex inkunu miegħu. Mhux biss, ladarba nafu dan, aħna nistinkaw biex nogħġbuh f'kollox, peress li nafu li hu se jippremjana għat-tajjeb li nagħmlu llum. Dawn l-Iskritturi jagħtuna perspettiva tajba dwar il-ħajja u l-mewt, u tama għall-ġejjieni. Ġwanni 6:38-40 Jien inżilt mis-sema, mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta’ min bagħatni. U din hi r-rieda tal-Missier li bagħatni, li ma nitlef xejn minn dak kollu li tani, imma li nqajmu fl-aħħar jum. U din hi r-rieda ta’ dak li bagħatni, li kull min jara l-Iben u jemmen fih, ikollu l-ħajja ta’ dejjem, u jien inqajmu fl-aħħar jum. Lhud 2:14-15 Mela billi l-ulied għandhom l-istess laħam u demm, hu wkoll ħa sehem bħalhom, biex permezz tal-mewt jeqred lil dak li kellu l-ħakma tal-mewt, jiġifieri, ix-X

Kuntatt

Pastor Paul Mizzi
Email: knisjaevangelika@yahoo.com
SMS: 79551446