Posts

Il-Magħmudija u l-Ikla tal-Mulej

Image
Il-magħmudija u l-Ikla tal-Mulej huma żewġ riti mwaqqfa minn Ġesù għad-dixxipli tiegħu. Jekk inti Kristjan allura għandek il-privileġġ u d-dmir li titgħammed u tieħu sehem mill-Ikla. Imma qabel xejn jeħtieġ tistaqsi lilek innifsek, “Jien tassew dixxiplu ta’ Ġesù?” L-Evanġelju Mela ejja nibdew mill-bidu. L-Iskrittura tgħallimna li Alla ħalaqna fix-xbieha tiegħu sabiex nagħrfuh, nigglorifikawh u ngawduh. Imma l-ewwel ġenituri tagħna, minflok onorawh b’ubbidjenza sinċiera, għażlu li jirribellaw kontrih. Adam u Eva dinbu billi kissru l-kmand ta’ min ħalaqhom. B’hekk daħal id-dnub fid-dinja u ġab rovina sħiħa. Aħna lkoll dnibna kontra Alla: l-ewwel nett dnibna f’Adam missierna u anke personalment kull meta niksru l-kmandamenti tiegħu. Dnubietna jikxfu l-qalb ħażina tagħna; mhux biss, ma’ kull dnub li nwettqu nkomplu nżidu ħtija fuq ħtija. Dnubietna huma toqol li jniżżluna fl-infern fil-ġudizzju finali jekk nibqgħu ma neħilsux minnhom. Fina nfusna m’hemmx tama ta’ ħelsien, għax la nistgħu ni

Il-mewt ta' Luteru

Image
Martin Luteru kien għadu żagħżugħ, student tal-liġi. Darba minnhom kien qed jivvjaġġa lejn l-università riekeb fuq żiemel. Inqabad f’maltemata qalila; sajjetta ħabtet qrib tiegħu. Imwerwer mill-mewt u l-ġudiżżju, Martin għajjat, “Għinni Sant’Anna; jien nidħol patri!” Minkejja s-superstizzjoni u l-idolatrija tiegħu, Alla kellu ħniena minnu u ħelsu mill-mewt. Il-providenza divina kien għad trid tlaqqgħu mas-Salvatur u tagħtih il-privileġġ li jiddefendi u jxandar l-evanġelju lil ħafna nies. Għadda ż-żmien; meta kellu 62 sena, Luteru mar iżur raħal twelidu, Eisleben. Filgħaxija beda jħossu ma jiflaħx u b’uġigħ f’sidru. Daħal jorqod kmieni. Fis-sigħat bikrin ta’ filgħodu, Luteru stenbaħ bl-uġigħ f’sidru u mxarrab bl-għaraq. Fil-kamra kien imdawwar minn diversi ħbieb. Semgħuh jitlob hekk: “O Alla etern u ħanin, Missieri tas-smewwiet, Missier Sidna Ġesù Kristu, Alla ta’ kull faraġ - nirringrazzjak li rrivelajtli lil Ibnek Ġesù Kristu, li fih jien emmint, lilu jien pritkajt, lilu jien stqarrej

Moneymore

Image
Kitbitli omm inkwetata: “Hello, Dr Mizzi! Issa smajna b'marda oħra, moneymore.” Naħseb li kienet qed tirreferi għall-monkeypox (infezzjoni tixbaħ il-ġidri li dan l-aħħar issemmiet fil-media; mhix marda serja u hi rari ħafna). Imma l-marda li semmiet hi, moneymore, (li ordinarjament ngħidulha regħba) hi kundizzjoni komuni ħafna u wisq aktar serja għax tnixxef il-qalb minn kull hena u tbarri l-bniedem mis-Saltna t’Alla. Il-kura tal-moneymore tikkonsisti fi tlett mediċini: (1) fiduċja f’Alla (2) gratitudni u (3) ġenerosità. L-ewwel, il-fiduċja f’Alla . Kemm immur żmerċ jekk naħseb li se nsib is-sigurtà u l-ferħ billi ngeddes aktar u aktar flus u ħwejjeġ materjali! Minflok issib sodisfazzjon, il-qalb rgħiba tinfena b’tant ansjetà u skuntentizza. Irrid nitgħallem nafda fil-Missier; hu li saħansitra jieħu ħsieb l-għasafar tal-ajru u l-ġilji tal-għelieqi, ma jiħux ħsieb lilna, uliedu? It-tieni, il-gratitudni . Minflok ingerger, neqred u ngorr, irrid nrawwem attitudni ta’ gratitudni lejn A

Kun ħanin miegħi, midneb

Image
Ta' spiss Ġesù kien jgħallem billi jirrakkonta stejjer. Waħda minnhom hi l-parobbola tal-Fariżew u l-pubblikan li telgħu t-tempju jitolbu. Il-Fariżew m’għamel ebda rikjesta ’l Alla; qagħad jippoppa u jiftaħar bil-kredenzjali tiegħu. Il-pubblikan qagħad fuq wara u b'rasu baxxuta, talbu: “Alla, kun ħanin miegħi, il-midneb.” It-tnejn niżlu lejn darhom; wieħed biss kien ġustifikat, ħieles minn kull ħtija - le, mhux dak li mingħalih kien tajjeb imma l-midneb niedem. Imma, nistaqsu, kif jista’ Alla ġust jillibera lil min hu ħati? Ġesù jagħtina ħjiel fil-kelma partikolari tradotta “ħanin” fil-talba, “Kun ħanin miegħi,” jew litteralment, “Kun propizjuż miegħi.” Naf li "propizjuż" mhix kelma li nużawha ta’ spiss imma mhix diffiċli nifmuha. Il-Lhud kienu joffru sagrifiċċji fit-tempju bi tpattija għal dnubiethom, sabiex iberrdu l-għadab ġust t’Alla lejhom, u minflok kastig jiksbu ħniena u maħfra mingħandu. Din hi t-tifsira ta’ propizjazzjoni. Tpattija. Riparazzjoni. L-istess kel

It-trabi għandhom jitgħammdu?

Image
Il-ġenituri għandhom jgħammdu lit-tfal tagħhom meta jkunu għadhom trabi? X'tgħallem l-Iskrittura fuq dan? Fil-qosor: 1. Il-Mulej Ġesù bagħat lill-Appostli u d-dixxipli jxandru l-Evanġelju lill-bnedmin kollha, u jgħammdu lil dawk li jilqgħu l-messaġġ. 2. Fl-Atti tal-Appostli naqraw dwar il-magħmudija ta' bosta nies. Ilkoll kemm huma semgħu u wieġbu għall-Evanġejlu qabel kienu mgħammdin. 3. M'hemm ebda kmand jew eżempju fit-Testment il-Ġdid tal-magħmudija tat-trabi. Anki fir-rakkonti fejn tgħammdet il-familja kollha, jidher li lkoll semgħu l-Kelma u emmnuha. [F'dan l-artiklu ġbart ir-referenzi kollha għall-magħmudija fit-Testment il-Ġdid] X'inhu mela d-dmir tal-ġenituri lejn uliedhom? Il-ġenituri Nsara huma msejħin biex irabbu lil uliedhom fit-tagħlim u d-dixxiplina tal-Mulej, jagħtuhom eżempju tajjeb b'imġieba qaddisa u mħabba, u jitobu kuljum għalihom. Ħalli mbagħad jitgħammdu meta jifhmu l-Evanġelju u jemmnu fil-Mulej Ġesù. Il-magħmudija hi sinjal tal-għaqda m

Inkomparabbli

Image
Elfejn sena ilu twieled bejbi, li ma kellux missier uman. Trabba u għex fil-faqar, bla ma kien magħruf. Qatt ma vjaġġa fit-tul. Darba biss qasam il-fruntiera ta’ pajjiżu, meta ommu ħaditu bħala rifuġjat fl-Eġittu bħala tifel ċkejken. Ma kellu la rikkezzi u lanqas influwenza soċjali. Qrabatu ma kinux magħrufa u ma rċieva ebda taħriġ jew edukazzjoni formali.  Fl-infanzja tiegħu ħawwad sultan; fi tfulitu bellah lid-dutturi tal-liġi; fl-adultezza tiegħu ggverna fuq il-korsa tan-natura, ħalaq il-ħobż, qajjem nies mill-mewt, fejjaq l-għomja, it-torox u l-imġiddma, mexa fuq l-imwieġ u raqqad il-baħar tempestuż. Iva, ikkura ġmiegħi kbar ta’ nies bla mediċina u ma tħallas qatt għas-servizzi tiegħu. Qatt ma kiteb ktieb, u frattant il-libreriji kollha tad-dinja ma jesgħux il-kotba li nkitbu dwaru. Qatt ma niseġ għanja jew poeżija, u frattant forna t-tema għal innijiet u għanjiet innumerabbli ta’ kompożituri bla għadd. Qatt ma waqqaf xi kulleġġ, iżda l-iskejjel kollha flimkien ma jistgħux jiftaħru

Suġġerimenti prattiċi għat-talb fil-pubbliku

Image
Dawn li ġejjin numru ta’ suġġerimenti prattiċi importanti u bżonnjużi. Mhumiex liġijiet u wisq inqas kmandamenti divini li tidneb jekk tikser xi waħda minnhom jew ma timxix eżatt magħhom. L-iskop ewlieni għala qed jingħataw hu biex ngħinuk u mhux biex niskuraġġuk; speċjalment jekk persuna li għadek qed tibda’ tagħmel l-ewwel passi u titlob b’mod pubbliku. Ftakar illi Alla jilqa’ u jaċċetta mqar it-talba mregħda u mkissra tiegħek, l-istess jagħmlu ħutek. Però hemm bżonn li lkoll kemm aħna nkunu konxji illi daqskemm nistgħu ngħinu u ninkuraġġixxu lil xulxin fit-talb daqshekk ieħor nistgħu niskuraġġixxu u nfixxklu lil xulxin, anke bla ma nafu. Xi wħud minnkom abbli m’intomx konsapevoli ta’ ċertu defiċjenzi fil-mod li titolbu. Forsi ħadd qatt m’għallimkom jew ġibdilkom l-attenzjoni dwarhom. Oħrajn irċevejtu t-tagħlim imma jew ma tajtux kas inkella m’intomx konxji li qed tirreptu l-istess żbalji. Nixtiequ li dawn ir-rakkomandazzjonijiet jgħinukom tagħmlu evalwazzjoni tal-mod li INTOM qed ti

Kuntatt

Pastor Paul Mizzi
Email: knisjaevangelika@yahoo.com
SMS: 79551446